Privacyverklaring

Lambrix Digital Marketing verwerkt persoonsgegevens
overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of
opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij de zaakvoerder
d.m.v. het versturen van een e-mail naar jeroen@lambrix-digitalmarketing.be
Verwerkingsdoeleinden:
Lambrix Digital Marketing verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten
voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen,
facturatie, opvolgen van de solvabiliteit,profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.
Rechtsgrond(en) van de verwerking:
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 : noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Overmaken aan derden:
Lambrix Digital Marketing maakt geen persoonsgegevens over aan derden met uitzondering van de wettelijke verplichtingen zoals omschreven in de Belgische economische wetgeving.
Bewaarperiode:
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens:
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: jeroen@lambrix-digitalmarketing.be.

Direct marketing:
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
Klacht:
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be) 

Copyright © 2021 Lambrix Digital Marketing